الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی

الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانیهدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازها، چالش ها و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری شبکه اجتماعی نخبگان ایران است. در این پژوهش تلاش شده است تا نشان داده شود که مهم ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه اجتماعی مجازی نخبگان ایران کدامند.

روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی- پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای نخبگان ایران به منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی تخصصی پرداخته است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه امی، مصاحبه با مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان و پرسشنامه بوده است و از میان حدود ۱۳۰۰۰ نفر نخبگان تحت پوتس بنیاد ملی نخبگان، نمونه ای معادل با ۳۷۵ نفر مبتنی بر جدول مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی انتخاب شدند. به منظور اولویت‌بندی نتایج پژوهش از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که تعامل با سایر نخبگان و دستیابی به پایگاه دانش منسجم، مهم‌ترین دلایل عضویت در این شبکه می‌توانند باشند.

 

دانلود مقاله:  الزامات طراحی و راه‌اندازی شبکه اجتماعی مجازی اختصاصی برای نخبگان ایرانی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt