بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانانمطالعه پیش رو به بررسی نقش رسانه های اجتماعی نوین در شکل گیری و برساخت هویت نسلی در میان جوانان می پردازد. روش پژوهش کیفی می باشد و تکنیک پژوهش مصاحبه روایی است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وایبر که رسانه‌ای اجتماعی است همزمان که سبب ساخت زیست جهانی مجازی برای سوژه‌های جوان می‌شود، نوعی افتراق هویتی بین آنها و سوژه‌های نسل‌های دیگر را هم به وجود می‌آورد و سبب تقویت شکاف نسلی می‌شود. وایبر به سبب اقتصاد ایران خود، نوعی استقلال اقتصادی را حداقل در آن بخشی از استفاده‌کنندگان از وایبر که وابستگی اقتصادی به خانواده شان دارند را شکل داده است. این استقلال اقتصادی، هم سبب تقویت حضور این افراد در فضای وایبر شده است و هم نوعی شکاف نسلی را بین این افراد و خانواده آنان و حتی سایر نسل ها ایجاد کرده است. عضویت در گروه‌های مجازی وایبری، سبب شکل‌گیری شکافی بین شبکه‌سازی‌های غیر رسمی و شبکه‌سازی‌های رسمی و گروه‌های رسمی با گروه‌های غیر رسمی مجازی شده است. این مسئله می‌تواند به تمایز معنایی و هویتی بین نسل‌های متفاوت چنین شبکه سازی‌هایی هم منجر شود و شکاف نسلی و تمایز نسلی را تقویت نماید.

 

دانلود مقاله: بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt