عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک»

عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک»با ورود به عصر اطلاعات و جامعه‌ی شبکه‌ای، ما در بیشتر حوزه‌ها شاهد تحولات تکنولوژیکی گوناگونی هستیم. اینترنت به مثابه «رسانه‌ی جدید» و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب ارتباطات، از محدودیت‌های الگوهای چاپ و پخش در ارتباطات فراتر رفته است.

این مقاله در گام نخست با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در نهایت با استفاده از روش پیمایش به بررسی تطبیقی عامل گرایش و همچنین نحوه‌ی استفاده‌ی دانشجویان ایرانی و  آمریکایی از شبکه‌ی اجتماعی «فیس بوک» می‌پردازد.
مقوله‌بندی پژوهش های انجام شده نشان می‌دهد که معتبرترین آن‌ها در خصوص فیس‌بوک که جامعه‌ی آماری آنها دانشجویان آمریکایی بوده، حول سه محور اصلی نحوه‌ی استفاده‌ی کاربران از فیس بوک، تاثیر استفاده از آن و سنجش نگرش دانشجویان درباره‌ی فیس‌بوک صورت گرفته که در این میان، ایجاد روابط حدید، حفظ روابط قدیمی،جستجوی اخبار، اطلاعات و سرگرمی مهم‌ترین دلایل عضویت دانشجویان آمریکایی در فیس‌بوک شناخنه شد.

 

دانلود مقاله: عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به شبکۀ اجتماعی «فیس‌بوک»

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt