آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی

آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعیدر حالی که روابط و پیوندهای قوی در بین اعضای شبکه های اجتماعی، یک شرط ضروری برای دوام و بقاء آن‌هاست، ضعیف شدن رابطه‌ها و احساس تعلق آن‌ها به یکدیگر، سبب فرسایش تدریجی و زوال شبکه هاست.

بیگانگی جمعی در این نوشتار به معنای کاهش چگالی یا نسبت ارتباط واقعی به ارتباط ممکن در شبکه‌های اجتماعیِ خانوادگی، خویشاوندی، دوستی، همکاری و همسایگی است. فرضیه اساسی تحقیق حاضر عبارت است از این که: ارتباطات مجازی، اثر دوگانه‌ای بر بیگانگی جمعی دارد. این اثر در شرایط
طولانی بودن سابقه ارتباط و جنسیت زنانه، کاهنده است درحالی که در شرایط کوتاه بودن سابقه ارتباط و جنسیت مردانه ارتباط گیرنده، افزاینده است.

 

 

دانلود مقاله: آثار ارتباطات مجازی بر بیگانگی جمعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt