ارزیابی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان شهر تهران

ارزیابی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان شهر تهرانهرچند انتقال ارزش‌ها و میراث فرهنگی بخشی از کارکردهای اصلی رسانه ها به شمار می‌روند ولی از نظر صاحب‌نظران این تنها بخشی از کارکرد آنهاست و آنها بیشتر مروج نوآوری هستند. رسانه‌ها موجد تغییر در الگوهای سنتی جوامع هستند و با تشویق ارزش‌ها و هنجارهای جدید، الگوهای نسل پیش را به چالش می‌کشند.

مقاله حاضر به شناخت جامعه دانشجویی و دانش آموزی نسبت به ابعاد سواد رسانه‌ای پرداخته است. همچنین این مقاله به تبیین میزان سواد رسانه‌ای و عوامل مرتبط با آن چون میزان تحصیلات، میزان استفاده از تلویزیون، سن و جنس در بین دو جامعه آماری پرداخته است. بر اساس نتایج به دلیل ضعف بعد ادراکی سواد رسانه‌ای دانشجویان و دانش‌آموزان تهرانی، آنها قادر به انتخاب آگاهانه از میان فرستنده‌های متعدد، عمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف نیستند و نیازمند آموزش هستند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانه‌ای مجهز شوند.

 

دانلود مقاله: ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt