استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوک

استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوکزندگی روزمره معاصر با رسانه ا عجین شده است. رسانه ها درهمه ی فضا- زمان زندگی روزمره افراد حضور دارند و بخشی جدایی ناپذیر ز زندگی آنها شده‌اند. تجربه زیسته رسانه‌های جدید و مصرف آنها،‌به یکی از مهم ترین عرصه های فرهنگی در زندگی روزمره تبدیل شده است.

مقاله پیش رو به مطالعه شکل‌گیری فرهنگ و هویت فرهنگی جوانان با تمرکز بر تجارب و تعاملات آنها در شبکه‌های اجتماعی مجازی و استفاده از این شبکه‌ها در زندگی روزمره‌شان می‌پردازد. این مقاله حاصل کار پژوهشی بر روی کاربران جوان تهرانی عضو شبکه اجتماعی فیس بوک از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۴ تا اوایل مهرماه ۱۳۹۴ است. در این مقاله از روش مردم‌نگاری مجازی برای کشف تجارب زیسته و تعاملات جوانان درباره شبکه‌های اجتماعی، معانی و مفاهیم مرتبط با آنها و همچنین دلایل و انگیزه‌های حضور جوانان در این شبکه‌ها استفاده شده است.

 

دانلود مقاله: استفاده از شبکه‌های اجتماعی و شکل‌گیری فرهنگ جوانی در جوانان تهرانی کاربر فیس‌بوک

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt