سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵

سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵در این مقاله درچارچوب رویکرد آینده نگاری راهبردی، روش و نرم افزار«اسمیک پراب اسکپرت» را بکار خواهیم گرفت تا سناریوهایی برای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵ ارائه دهیم.

در این مقاله با استفاده از روش تحلیل احتمالاتی اثرات متقابل، سناریوهایی را برای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵ ارائه خواهیم کرد. در پژوهش سالانه « آینده پژوهی ایران ۱۳۹۵ » با پویش و پایش محیط ایران و از طریق  روش های متفاوت گردآوری داده و اخذ نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه های مختلف، تعداد ۱۹۵ متغیر مشخص شده که برای ایران در سال ۱۳۹۵ دارای اهمیت متوسط به بالا هستند. از میان این متغیرها، تعداد هفت مورد در حوزه فضای مجازی تعریف می شوند و برخی دیگر از متغیرها نیز در ارتباط با فضای مجازی قرار داشتند. در این مقاله با مبنا قرار دادن هفت متغیر اصلی و سایر متغیرهای مرتبط، شش گمانه برای فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵ برساخته ایم.

 

دانلود مقاله:  سناریوهای مسائل فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۵

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt