بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ای

بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ایوجود اسلام هراسی با شاخص های معین از دیدقائلان،‌ از جمله معضلات اجتماعی برخی جوامع غربی است که از سویی،‌زندگی اقلیت مسلمان مقیم غرب را شدیداً تحت تاثیر قرار داده، از طرف دیگر،‌هزینه ها و خسارت های قابل توجهی را متوجه این جوامع ساخته است.

غالبا این گونه تصور می‌شود که در وجود جریانی به نام «اسلام هراسی رسانه ای» و یا «تزریق ترس، نفرت و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانه‌ها»، هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و مخالف و منکری برای آن نمی‌توان یافت، لکن چنین نیست. با وجود اینکه بسیاری از پژوهشگران با ارائه دلایل و شواهد کافی، بر وجود این معضل در غالب جوامع غربی به ویژه در دو سه دهه اخیر تأکید دارند، برخی محققان پس از بررسی و تحلیل روشمند رسانه‌های گوناگون گفتاری، نوشتاری و تصویری، در وجود معضل و جریانی با عنوان «اسلام هراسی رسانه‌ای»مناقشه کرده، آن را ناشی از تئوری توطئه و ساخته ذهن وهم آلود برخی مسلمانان جهت مقابله با هرگونه نقد و خرده گیری از باورها و معتقدات مذهبی شان می‌دانند. در این نوشتار تلاش شده است تا با استناد به شش پژوهش مهم، دیدگاه‌های منتقدان اسلام هراسی مورد نقد، بررسی و واکاوی قرار گیرد و صحت و سقم ادعای آنها ارزیابی و تحلیل شود.

دانلود مقاله: بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt