تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن

تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشنرسانه‌های جمعی، به ویژه وسایل ارتباطی الکترونیکی، به عنوان پدیده شگفت انگیز عصر اطلاعات، بیش ترین تأثیر را در میان انواع روش‌ها و فنون مؤثر بر رفتار انسانی به خود اختصاص داده‌اند هر چند که نتایج به دست آمده از تأثیرات رسانه‌ها فاقد قطعیت لازم هستند.

کودکان و نوجوانان به واسطه رشد شناختی ناقص‌تر و تجارب کمتر، بیش از بزرگسالان از خشونت رسانه‌ای تأثیر می‌پذیرند. آموزش سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از شیوه‌های مصون‌سازی افراد در برابر تأثیرات رسانه‌ها،می‌تواند تفکر انتقادی را در مخاطبین خود پرورش دهد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای در کاهش میزان خشونت کاربران بازی‌های رایانه‌ای خشن می باشد.

 

دانلود مقاله: تأثیر آموزش سواد رسانه‌ای بر پرخاشگری و نگرش به خشونت در کاربران نوجوان بازی‌های رایانه‌ای خشن

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt