تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگراممسئله این تحقیق، تحلیل کنش‌های ارتباطی اعضاء در شبکه مجازی تلگرام و مطالعه نحوه تعاملات آن ها یا مدیریت خود است. مرور سطحی نحوه عملکرد افراد در گروه‌های تلگرامی نشان می‌دهد که بیشتر اعضا، کنشگران فعالی نیستند و به جای اظهارنظر با استفاده از استیکرها یا کلمات تأییدی خنثی روابط خود را گسترش می‌دهند.

پژوهش حاضر به منظور مطالعه کنش‌های ارتباطی اعضاء در گروه‌های مجازی تلگرام از نظر نحوه مدیریت تأثیر با استفاده از عملکرد چهره خود انجام شده است. برای این منظور از ترکیب نظری کنش ارتباطی‌ هابرماس و مدیریت تأثیر یا کنش نمایشی گافمن استفاده شده است. با توجه به ویژگی نوشتاری خاص پیام‌ها در تلگرام، رویکرد روش مورد استفاده، تحلیل سبک زبانی است.

 

دانلود مقاله: تحلیل کنش‌های ارتباطی و مدیریت تأثیر در گروه‌های تلگرام

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt