رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های اجتماعی

رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های اجتماعیرفتارهای پرخطر در بین جوانان یکی از مهم‌ترین مسائل بهداشتی و اجتماعی جوامع کنونی است که بر فرد، خانواده و جامعه تأثیر می گذارد. رفتارهای پرخطر، رفتارهایی هستند که زندگی دیگران را مختل می‌کند و ممکن است به اشخاص و یا اموال آنان آسیب برساند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و وقوع رفتارهای پرخطر انجام یافته است. روش پژوهش پیمایشی با طرح تحقیق مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گنبدکاووس به تعداد ۲۰۰۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران یک نمونه ۳۱۳ نفری از آن با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی و تصادفی انتخاب شده است.

 

 

دانلود مقاله: رفتارهای پرخطر پیامد عضویت در شبکه‌های اجتماعی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt