محاوره اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

محاوره اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومیشبکۀ اینترنت برای نخستین‌بار در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ به‌منظور حفظ و حراست از اسرار نظامی ارتش از طرف آژانس طرح‌های نظامی پیشرفته، آرپانت، در وزارت دفاع ایالت متحده پایه‌گذاری شد؛ سپس در اختیار دیگر مراکز تحقیقاتی غیرنظامی قرار گرفت.

اینترنت و امکانات موجود در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. بحث به کارگیری آن از مسائلی است که از ابتدای کار این شبکه مطرح بوده است و همچنان بسیاری از کارشناسان بر روی نحوه و میزان استفاده از آن، در میان گروه‌های گوناگون، بحث می‌کنند. واکاوی تأثیر استفاده از این فناوری، مطالعات گوناگونی را می‌طلبد.

 

دانلود مقاله : محاوره اینترنتی و تأثیر آن در فرهنگ عمومی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt