مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی

مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصیتعداد کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی ثبت نام می‌کنند و از آنها به طور روزمره استفاده می‌کنند به طور چشم‌گیری در حال افزایش است بر اساس بسیاری از گزارش‌های منتشر شده مرتبط با شبکه‌های اجتماعی، این سایت‌ها تأثیرات زیادی بر بازار رسانه‌های الکترونیکی و کانال‌های بازاریابی داشته‌اند.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی داخلی و خارجی و شناسایی نقاط تمرکز و مشترک آنها، بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک و همچنین ارائه راهکارهائی به منظور توسعه و بهینه‌سازی شبکه‌های اجتماعی ایرانی بر اساس شاخص‌های سنجش توانمندی‌های شبکه‌های اجتماعی است.

 

دانلود مقاله: مطالعه مقایسه‌ای قابلیت سازی و جامعه پذیری شبکه‌های اجتماعی عمومی و تخصصی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt