نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملیاز چند دهه قبل جهان شاهد پیشرفت تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات بوده است. تحت تأثیر چنین پیشرفتی، مجموعه گسترده‌ای از جوامع مجازی را به وجود آورده و در نتیجه، اقصی نقاط عالم در شبکه‌های جهانی مجازی به یکدیگر پیوند خورده است.

انسان موجودی مدنی است و برای رشد و نمو خود و همچنین سیر تکاملی خود نیاز به تعامل با دیگران دارد. در فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی هست که تمام پدیده‌ها اجتماعی به ظهور می‌رسند. هویت ملی یکی از پدیده‌های انسانی است که از دل تعاملات اجتماعی پدیدار می‌شود و کنشگران درسطح خرد و کلان در تعاملات خود با دیگران شدیداً به آن نیاز دارد.

 

دانلود مقاله: نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt