آموزش سواد رسانه ای در رسانه های جدید

آموزش سواد رسانه ای در رسانه های جدیدتمامی رسانه ها به قدری در زمینه پیامدهای شخصی، سیاسی، اقتصادی، علمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی متقاعدکننده هستند که هیچ بخشی
از زندگی ما را دست نخورده و بدون تغییر باقی نمی گذارند. رسانه پیام است.

حصول هرگونه درک از تغییرات فرهنگی و اجتماعی بدون آگاهی از نحوه کار رسانه ها غیرممکن است. زمانی که نظریه پرداز مشهور رسانه، مارشال مک لوهان این متن را می‌نوشت ، از اینترنتی که ما امروز آن را می‌شناسیم، درک چندانی نداشت؛ چه رسد به سیل وسایل دیجیتال و شبکه‌های متنوعی که اولین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی با دسترسی مردم به اینترنت سر برآوردند.

 

دانلود مقاله:  آموزش سواد رسانه ای در رسانه های جدید

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt