بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی محور

بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی محوربا توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جوامع صنعتی، اطلاعاتی و شبکه ای، ورود به عصر جامعه‌ی دانایی، بنیه‌ی فناورانه و میزان دسترسی به تجهیزات ، دانش رسانه‌ای، شیوه‌های اطلاع‌یابی یا آموزش ، سرعت تغییرات اجتماعی جامعه و … از جمله الزامات رسانه‌ای برای تحقق جامعه‌ی دانایی محور هستند.

با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعه‌ی اطلاعاتی و ورود به عصر جامع ه دان ایی، افزایش سواد رسانه ای کاربران از جمله الزامات رسانه ای برای تحقق جامعه‌ی دانایی محور است. جامعه دانایی مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش دائمی و مادام العمر برای شهروندان است. دسترسی همه‌ی شهروندان به آموزش‌های موردنیاز سرمایه گذاری در تولید و اشاعه دانش و افزایش سطح سواد رسانه‌ای جامعه‌ی راهبردی تعیین کننده در پیمودن مسیر توسعه مبتنی بر دانایی است. آموزش مادام العمر در جامعه‌ی دانایی بدان معناست که فهم چگونگی یادگیری بزرگسالان اهمیت یافته است و نیز باید به تسهیل و ترویج آموزش در طول زندگی اندیشید.

 

دانلود مقاله: بررسی جایگاه رسانه ها در ارتقای سواد رسانه ای به منظور تحقق جامعه دانایی محور

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt