پیام آفرینان مطبوعات ایران

پیام آفرینان مطبوعات ایران“پیام آفرینان مطبوعات ایران” بخش مستقل از تحقیقی است با عنوان “وضعیت نیروی انسانی متخصص مطبوعات و آموزش روزنامه‌نگاری در ایران که به خواست و سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به وسیله من و همکارانم، ظرف مدت یکسال دنبال و اجرا شده است.

هدف از اجرای چنین طرحی، برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت به منظور افزایش تخصص روزنامه‌نگاران ایران است. کاری که همت بسیار می‌خواهد و بی‌شک مرکز مطالعات و تحقیقات مذکور، با پیگیری طرح‌های تحقیقاتی از این دست، جایگاه والائی در میان صاحبان این همت به عهده دارد.

 

دانلود کتاب: پیام آفرینان مطبوعات ایران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt