بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای

بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ایبا توجه به تغییرات پرشتاب در عرصه‌های مختلف دنیای امروز، نهاد آموزش و پرورش نیازمند تحول و توجهی دوصد چندان است تا بتواند وظایف اساسی خود را در آموزش و پرورش نسل فردای کشور به گونه‌ای بایسته و شایسته انجام دهد.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با الهام از اسناد بالادستی و توجه به چشم انداز و اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران ، چشم‌انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی را تبیین کرده است. یکی از ابعاد مورد توجه در سند، نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت است. در واقع در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، رسانه در کنار نظام آموزش و پرورش، خانواده و نهادهای غیردولتی به عنوان یکی از چهار رکن محسوب می‌شود. با توجه به اینکه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ها به گونه‌ای است که فرصت‌ها و تهدیداتی را در امر تربیت فراهم می‌سازد، این مقاله با استخراج و تأمل بر بندهای مرتبط با رسانه‌ها به دسته‌بندی آنها و بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای برای نیل به اهداف متعالی سند تحول پرداخته است.

 

دانلود مقاله: بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پروش، تاکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt