رویکردهای سواد رسانه‌ای

رویکردهای سواد رسانه‌ایاصطلاح «سواد رسانه ای» برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. به طور سنتی، سواد رسانه ای به توانایی تحلیل و ارزیابی آثار مربوطه و به طور گسترده تر به ایجاد ارتباط مؤثر از طریق نگارش خوب اطلاق می شود.

آموزش سواد رسانه ای در برگیرنده آن دسته از فرآیندهای شناختی است که در تفکر انتقادی مورد استفاده قرار می گیرند. کارگاه‌های آموزشی و برنامه های درسی رسانه‌ها بر ارزش‌های اخلاقی (رهیافت مصونیت ساز و تدافعی)، واکنش توأم با تشخیص (بیننده انتقادی)، مقاومت ضد رسانه ای و انقلاب مصرف کنندگان تأکید می ورزند. برنامه‌های استقرایی سوادرسانه‌ای تفکر انتقادی مستقل را ترویج می‌دهند.

دانلود مطلب: رویکردهای سواد رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt