سواد رسانه‌ای؛ رویکردی جدید به نظارت

سواد رسانه‌ای؛ رویکردی جدید به نظارتبا پیدایش و انبساط انقلاب تکنولوژیک در دهه ۱۹۸۰ میلادی جهان به مرحله‌ای گام نهاده که گستره سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جوامع مختلف را دست‌خوش تغییرات اساسی و دامنه داری نموده است.

این تغییرات بیشتر در امتداد حواس پنجگانه انسان و غلبه آنها بر عناصر زمان و مکان حادث گشته و فرصت‌های مثال زدنی را فراروی توسعه ملت‌ها گشوده است. اما به موازات این فرصت‌ها، چالش‌ها و پیامدهای ویران‌گرایانه ای نیز حال و آینده زندگی افراد را تهدید می نماید. تهدیدی که از رژیم‌های سیاسی تا مؤلفه‌های انسجام اجتماعی را شامل می‌شود؛ چندان که می‌توان گفت هویت و پایه‌های آن امروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی با بحران جدی مواجه شده است.

 

دانلود مقاله : سواد رسانه ای ؛ رویکردی جدید به نظارت

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt