سواد رسانه‌ای رویکردی نوین به نظارت رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای رویکردی نوین به نظارت رسانه‌ایبا پیدایش و گسترش انقلاب تکنولوژیک در دهه ۱۹۸۰ میلادی، جهان به مرحله‌ای گام نهاد که پهنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف دستخوش تغییرات اساسی و دامنه داری قرار گرفت.

سواد رسانه ای، قابلیت دسترسی، تحلیل، ارزیابی نقادانه و تعامل هوشمندانه در اشکال مختلف پیام‌های چاپی و غیرچاپی است که نه فقط به بازشناسی مالکیت، ثروت، انگیزه و ارزش‌های نهفته در پیام‌ها می‌پردازد، بلکه برای مخاطب رسانه‌ها نوعی رژیم مصرف تنظیم می‌کند. چهار حیطه شناختی، حسی اخلاقی و زیبایی شناختی ابعاد این موضوع را تشکیل می‌دهند که همگی در تعامل بر هم کنشانه‌ای قرار دارند. فهم و بازشناسی این ابعاد و روابط برهم کنش، هر یک در ربط و هم پیوندی با مفاهیمی از جمله بازتولید واقعیات، مایه‌های ارزشی و ایدئولوژیکی و نیز اهداف تجاری پیام‌های رسانه‌ای قرار دارند. در واقع سواد رسانه‌ای دانشی است که در حال حاضر به نظام کنترل اجتماعی مدد می‌رساند و می‌تواند در کاهش جرم‌انگاری و هزینه‌های قوای سه گانه مؤثر باشد.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه ای رویکردی نوین به نظارت رسانه ای

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt