سواد رسانه‌ای؛ ساز و کار مقاومت در برابر تهاجم رسانه‌ها

سواد رسانه‌ای؛ ساز و کار مقاومت در برابر تهاجم رسانه‌هاامروزه با پیشرفت ارتباطات، جوامع دستخوش تغییرات بسیاری شده‌اند. رسانه‌های همگانی مانند تلویزیون و ماهواره در سطح جامعه جایگاهی را اشغال کرده اند که از آن جایگاه بطور فزاینده چه در سطح ملی و چه بین‌المللی مطرح شده‌اند.

از آنجا که فرهنگ از طریق رسانه‌های جمعی جریان می‌یابد، اشکال متفاوت زندگی نیز توسعه پیدا می‌‌کنند. در این رابطه می‌توان گفت رسانه‌ها بر شیوه‌های زندگی و سلیقه‌های عمومی در جامعه تاثیر می گذارند. در حال حاضر به دلیل اهمیت رسانه‌های جمعی، بیش از هر زمان دیگری این حوزه تحت بررسی و مطالعه دقیق و منظم قرار گرفته است. از چند دهه قبل به موضوع ارتباطات به ویژه ارتباطات جمعی توجه بیشتری شده و به رابطه رسانه‌ها با جامعه و تاثیرات اجتماعی و تعامل آن‌‌ها تاکید بیشتری صورت گرفته است. این مقاله به مروری اجمالی پیرامون نظریه‌های مختلفی که به این مباحث پرداخته‌اند اختصاص دارد.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه ای؛ ساز و کار مقاومت در برابر تهاجم رسانه ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt