سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون های ماهواره ای و نوجوانان

سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون های ماهواره ای و نوجوانانبه عقیده‌ی برخی از صاحبنظران رسانه، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای از پرمخاطبترین رسانه‌ها هستند تاثیرات که تأثیر بسزایی در شکل‌گیری شخصیت افراد دارد.

از آنجا که با نزدیک شدن به سنین نوجوانی ، اهمیت نقش رسانه‌ها و تأثیری که بر نوجوانان می‌گذارد بیشتر می‌شود، به نظر می‌رسد نگرانی والدین از تأثیر ماهواره بر فرزندان نوجوانشان، بیشتر می‌شود و نظارت خود را بر مصرف تلویزیون‌های ماهوارهای نوجوانان بیشتر می‌کنند. با توجه به اهمیت بیشتر نقش مادر در تربیت فرزند، به نظر می‌رسد مادران در نظارت بر مصرف تلویزیون‌های ماهوارهای فرزندان هم نقش پررنگ‌تری دارند. نقش مادران در رابطه فرزندان و رسانه‌ها را می توان در قالب انواع الگوهای تربیتی طبقه‌بندی کرد و نظارت مادران بر مصرف تلویزیون‌های ماهوارهای نوجوانان را در طیفی از حذف مصرف تا عدم نظارت قرار داد.

 

دانلود مقاله : سواد رسانه ای و شیوه های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون های ماهواره ای و نوجوانان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt