خوشه‌های رسانه‌ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی)

خوشه‌های رسانه‌ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی‌سازی اقتصاد فرهنگی)از بعد فرهنگی، جهانی شدن بیشتر ناظر بر فشردگی زمان، مکان و پیدایش شرایط جدید برای جامعه‌ی جهانی و جهانی شدن فرهنگ است.

این بعد از جهانی شدن بر اقتصاد و سیاست تفوق دارد و عمده توجه آن بر روی مشکلاتی متمرکز است که فرهنگ جهانی با بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی برای هویت ملی و محلی به وجود می آورد.

به واسطه‌ی جهانی سازی نخست مراکز فعالیت شهری شکل می‌گیرد و اکثر شهرها در این روند نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. به بیان دیگر، جهانی‌سازی روند اضمحلال روابط جغرافیایی نیست؛ بلکه روندی است که شامل بازسازی و احیای سازمان جغرافیایی اقتصاد و روابط اجتماعی می‌شود .

 

دانلود مقاله: خوشه‌های رسانه‌ای (از تجمع محلی صنعت رسانه تا جهانی سازی اقتصاد فرهنگی)

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt