سواد رسانه ای و زندگی در عرصه عمومی نوین

سواد رسانه ای و زندگی در عرصه عمومی نویندر عصری که با نام‌های عصر اطلاعات، عصر انقلاب اطلاعات، عصر ماهواره‌ها، عصر اینترنت و تمدن مجازی نامیده شده، سواد رسانه‌ای بیش از بیش اهمیت یافته است.

مقاله حاضر می‌کوشد با طرح مفهوم عرصه‌ی عمومی نوین ( دیجیتالی/ مجازی) که با گسترش فناوری‌های جدید ارتباطی – اطلاعاتی در جوامع اسلامی در حال تکوین است، به یکی از مهم‌ترین الزامات مشارکت در این عرصه یعنی سواد رسانه‌ای پردازد. مفهوم سواد رسانه‌ای به شکل‌گیری سیاست ارتباطی و رسانه‌ای نوین در کشورهای جهان سوم کمک می کند که هدف آن ایجاد آمادگی برای مشارکت و زندگی در این عرصه عمومی جدید است.

 

دانلود مقاله: سواد رسانه ای و زندگی در عرصه عمومی نوین

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt