بررسی رابطه میزان ساعات استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی خانواده

بررسی رابطه میزان ساعات استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی خانوادهامروزه، یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی، توجه به دوام یا فروپاشی خانواده میباشد. با وجود دگرگونی‌های فراوان در عصر صنعتی شدن و اصالت یافتن فردگرایی و لذت‌گرایی، نخستین و مهم‌ترین نهادی که تحت تأثیر قرار گرفته، خانواده است که در روند توسعه و جهانی شدن دچار تحولات جدی گردیده است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین میزان ساعات استفاده ازشبکه‌های اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی خانواده در بین خانواده‌های شهر نقده می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را خانواده‌های شهر نقده به تعداد ۲۳۷۰۶ خانوار تشکیل می‌دهد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۷۸نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای ۳۷۸ انتخاب شدند.

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‌های تحقیق، بین میزان ساعات استفاده از شبکه‌های مجازی و میزان انسجام خانواده رابطه معنی‌دار و معکوس وجود داشت و در بررسی ابعاد انسجام خانواده، متغیرهای میزان مطلوبیت روابط زناشویی و روابط فرزندان و والدین با میزان استفاده از شبکه‌های‌مجازی رابطه معنیدار و معکوس، اما با متغیر میزان مطلوبیت مناسبات خانوادگی رابطه معنیداری به دست نیامد.

 

دانلود مقاله: بررسی رابطه میزان ساعات استفاده از شبکه‌های اجتماعی و میزان انسجام اجتماعی خانواده

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt