تحلیل رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی

تحلیل رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتیجهان امروز جهانی است که جامعه انسانی را با دوجهان موازی رو به رو نموده است. جهان اول؛ جهان واقعی و جهان دوم؛ جهان مجازی است. جهان اول، جهانی است که در آن زندگی و فعالیت اجتماعی عینی جریان دارد. جهان دوم، جهانی است که انسان‌ها را در مواجهه با واقعیت‌های مجازی قرار می‌دهد.

انقلاب ارتباطات و جهانی‌شدن درعصر حاضر تاثیرات شگرفی را در ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها گذاشته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تاثیرات اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت‌ها اشاره کرد. رسانه‌های نوین و در رأس آنها شبکه جهانی اینترنت با دگرگونی در مفاهیم زمان و مکان، تغییر در اشکال
نوین ارتباطی و ایجاد مراجع نوین هویت، موجب پیدایش ذهنیت‌های ناپایدار و هویت‌های تازه شده است. بدین جهت در پژوهش حاضر درصددیم تا به بررسی تاثیر شبکه‌اجتماعی فیسبوک بر هویت جنسیتی جوانان بپردازیم. مقاله حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه اینترنتی محقق ساخته در بین  دانشجویان- کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک دانشگاه تبریز درسال تحصیلی ۱۳۹۲-۹۳ صورت گرفته است.

 

دانلود مقاله : تحلیل رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک‌ با هویت جنسیتی

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt