آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی

آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامیبرمبنای اصل آزادی جریان اطلاعات، مردم حق دارند به اخبار عمومی دسترسی داشته باشند، آن را به یکدیگر منتقل کنند و درباره آن اظهارنظر (واحیاناً نقد و اعتراض ) کنند.

این شعار دنیای امروز است که در اسناد معتبر حقوق بین الملل نیز تأیید و تثبیت شده است . گذشته از میزان درستی و صداقت در طرح این آموزه‌ها و این که مدعیان تا چه اندازه در عمل به آن وفادار مانده‌اند، تبیین موضع اصولی نظام سیاسی و فکری ما در این باره ضروری است.
مقاله حاضر در پی آن است که در دو گفتار جداگانه گام کوتاه و نخستینی را در همین راستا بردارد ، گفتار نخست به طرح مسئله، بیان اهمیت موضو ع و مبنای نظری آن می پردازد. گفتار دوم هم عهده دار طرح مهم ترین موارد و مصادیق احترام به این اصل در حقوق و معارف اسلامی، به عنوان زیربنای نظام قانونگذاری کشور ماست.

 

دانلود مقاله : آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق و معارف اسلامی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt