تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق

تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوقتاثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تاثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سوی دیگر مجبورند در کارکردها یذاتی خویش آموزه ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند.

نگاه متقابل و تاثیر دو سویه دین و رسانه نسبت به یکدیگر از جمله موضوعاتی است که از دیدگاه های گوناگون مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. از نظر دانشمندان علوم ارتباطات و دیگران پرسش اساسی این است که آیا اصولا رسانه که از ابزار نو پیدا و موشوعات مستحدثه است در قلمرو احکام دین قرار می‌گیرد؟ به بیان دیگر آیا دین م یتواند «باید ها و نبایدها»یی در خصوص کارکرد رسانه‌ها داشته باشد؟

 

دانلود مقاله : تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt