حقوق کودک در برابر رسانه

حقوق کودک در برابر رسانهاهمیت و تاثیر رسانه‌ها در دنیای امروز موضوعی ناشناخته نیست. با این حال بررسی وضع کودک و حقوق او در برابر این فناوری شگفت و پرقدرت هنوز هم از جذاب‌ترین مباحث علمی و اجتماعی است.

حقوق کودک در برابر رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پرشتاب حضور رسانه‌ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تاثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان‌ها و جوامع بشری است. علاقه شدید کودکان به رسانه‌ها،‌خصوصا از نوع دیداری و به ویژه تلویزیون، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری وسیع مالکان و مدیران رسانه‌های بزرگ دنیا برای تولید برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان، امیدها و بیم‌های فراوانی را برای اندیشمندان و مصلحان برانگیخته است.

 

دانلود مقاله : حقوق کودک در برابر رسانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt