طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانانعصر حاضر، عصر ارتباطات و اطلاعات است،‌عصری که در آن رسانه اعم از سنتی و نوین نقشی مهم در شک گیری و جهت دهیت افکار عمومی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند.

هدف از این تحقیق، طراحی الگوی نقش عملکرد شبکه های اجتماعی (تحرک اجتماعی، دانش اجتماعی، ایجاد پیوندهای اجتماعی، آگاهی بخشی اجتماعی، سازمان دهی اعتراضات اجتماعی و پیوستگی اجتماعی) بر تحول اجتماعی جوانان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش در زمره مطالعات توضیفی- پیمایشی است.

 

دانلود مقاله: طراحی الگوی نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد تحول اجتماعی جوانان

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt