قدرت و مالکیت رسانه‌ها

قدرت و مالکیت رسانه‌هاامروز در جهان هیچ قدرتی بزرگ تر از قدرتی که در آمریکا، در دست فریب دهندگان افکار عمومی می باشد،‌نیست. این قدرت نه با قدرت پاپ یا شاهان در گذشته و نه ژنرال های ژیروز یا کشیش های بلند مرتبه ای که توانسته اند یک قدرت را از ژیش ژای خود بردارند، برابری نمی‌کند.

این مقاله ابتدا به نقش رسانه‌ها در شکل دادن تفکر و شخصیت افراد و سپس به بررسی گرایش و جهت‌گیری مطالبی که رسانه‌ها منتشر می کنند پرداخته است. همچنین با بررسی تاریخ و ساختار شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای، نحوه اداره آنها را توسط یهودیان توضیح می‌دهد و به انحصاری که یهودیان در صنعت رسانه بدست آورده اند اشاره می‌کند. در پایان مسائلی چون جنگهای امریکا در عراق و خلیج فارس را با تحریک و به نفع یهود دانسته و بر لزوم مقابله با انحصار رسانه ای یهودی تأکید کرده است.

 

دانلود مقاله: قدرت و مالکیت رسانه ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt