چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه

چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانهاخلاق رسانه، از یک سو به بررسی پرسش‌های پیش روی کنشگران رسانه ای اعم از روزنامه نگاران، دست‌اندرکاران روابط عمومی، وبلاگ‌نویسان و متخصصان پشتیبانی فنی رسانه اختصاص دارد و از سوی دیگر، داوری‌های ارزشی مخاطبان رسانه را درباره محتوا و عملکرد رسانه مد نظر قرار می‌دهد.

این مقاله با تفکیک دو مفهوم «اخلاقیات» و «اخلاق» در پی آن است که به ابعاد و زمینه‌های کاربرد مقوله اخلاق در رسانه بپردازد. بر این اساس مقاله، اصول بنیادین تأثیرگذار در اخلاق رسانه و عوامل برون رسانه‌ای مؤثر در ساخت و نقش آن مورد بررسی قرار می‌دهد و با تکیه بر نظریه هنجاری مسئولیت اجتماعی، مقوله اخلاق رسانه را فراتر از مفهوم فردی اخلاقی و اخلاق روزنامه نگاران، منفرد می بیند.

 

دانلود مقاله: چارچوبی برای پژوهش در اخلاق رسانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt