اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله)

اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله)بحران ها در تمامی انواع خود،‌جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر هستند و روز به روز بر تنوع و تعداد آنها افزوده می شود. رسانه های جمعی،‌نقش انکارناپذیری در جامعه دارند و این نقش در مواقع بروز بحران ها از جنبه های مثبت و منفی با اهمیتی برخوردار است.

در مقاله حاضر پس از بیان مقدمه‌ای درباره وضعیت بحرانی و شاخص‌های آن به نقش و وظایف رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت هر چه بهتر بحران‌ها در سه مرحله؛ پیش از وقوع، هنگام وقوع و پس از وقوع بحران، پرداخته شده است . از آنجا که محور اصلی این مقاله، اصول اخلاق حرفه‌ای رسانه‌های ارتباط جمعی در وضعیت بحرانی است، ابتدا با ارائه تعاریف گوناگون از اخلاق و اصول اخلاقی، هدف و ضرورت تدوین اصول اخلاق حرفه ای، بیان و در ادامه به اخلاق رسانه ای و مفاد مهم اصول بین المللی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و روزنامه نگاران، اشاره شده است. با توجه به هم سنخ بودن حرفه خبرنگاری و روزنامه نگاری، اصول اخلاق حرفه ای آنها و نکات ویژه در هنگام فاجعه در داخل منطقه بحران زده و خارج از آن به سایر رسانه ها، از جمله رادیو قابل تعمیم است. در این مقاله به دلیل نقش ویژه رادیو در مدیریت بحران‌های طبیعی، از جمله زلزله، رادیو به عنوان رسانه برتر مدیریت بحران، معرفی شده است.

 

دانلود مقاله:  اصول اخلاق حرفه‌ای خبرنگاران و رسانه‌های ارتباط جمعی در مدیریت بحران(زلزله)

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt