“ایماژ منفی از بدن” کاربران نوجوان شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک بررسی نقش واسطه‌گری فاکتور، “اختلاف از خود”

“ایماژ منفی از بدن” کاربران نوجوان شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک بررسی نقش واسطه‌گری فاکتور، “اختلاف از خود”این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین فعالیت های مرتبط با تصاویر ایدئال در فیس بوک و ایماژ منفی از بدن و نیز تبیین این رابطه با بررسی نقش واسطه ای “اختلاف ار خود” انجام شد.

“ایماژ بدنی” یک تصویر ذهنی است که هر فرد از اندازه و شکل بدن خود دارد؛ ایماژ بدنی ساختاری چند بعدی و پیچیده دارد و شامل سه مولفه ادراکی، ذهنی و رفتاری است. مولفه اداراکی با درک فرد از ظاهر جسمانی اش تعریف می شود و برآوردی از اندازه و وزن بدن،‌چهره، حرکات و اعمالمان است. مولفه ذهنی شامل جنبه هایی نظیر رضایت از ظاهر،‌توجه ، نگرانی و اضطراب ناسی از عدم رضایتاز آن است.

 

دانلود مقاله:  ایماژ منفی از بدن ، کاربران نوجوان شبکه ی اجتماعی فیس بوک بررسی نقش واسطه گری فاکتور، اختلاف از خود

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt