بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتی

بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الگوی مطلوب مدیریتیبی شک هر چه بر اهمیت وسایل ارتباط جمعی در جوامع افزوده شود، مطبوعات و فرایند ارتباط جمعی نیز بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. رسانه های جمعی امروزه به عنصر جدایی ناپذیری از زندگی بشری مبدل شده اند و درتمامی عرضه های آن از اقتصاد گرفته تا سیاست و فرهنگ نقش بدیعی ایفا می کنند.

عنوان این پژوهش، ارائه الگوی مطلوب مدیریتی برای مطبوعات در جمهوری اسلامی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده های کمی و کیفی (آمیخته) و از نظر نحوه اجرای توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل دو گروه است. گروه نخست مدیران مسئول دعوت شده از سوی معاونت مطبوعاتی که در جلسات کار گروه تخصصی شرکت کرده بودند که از آنها برای تعیین عناصر و اهمیت آنها جهت طراحی الگو استفاده شد. گروه دوم کارشناسان و پیشکسوتان برتر مطبوعات ایران بودند که به دعوت معاونت مطبوعاتی برای بررسی آینده مطبوعات در جلسات تخصصی، حاضر شدند و از آنها برای اعتبار الگوی تحقیق استفاده شد.

 

دانلود مقاله:  بررسی چالش های مطبوعات در ایران به منظور ارائه الکوی مطلوب مدیریتی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt