رابطه بین سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه های سراسری و ماهواره ای

رابطه بین سواد رسانه ای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکه های سراسری و ماهواره ایامروزه در دنیایی زندگی می کنیم که خواه ناخواه در شرایط اشباع رسانه ای قرار داریم. فضای اطراف ما سرشار از اطلاعات است. در واقع در دنیای امروز رسانه‌ها جزء لاینفک زندگی انسان‌ها هستند. پیچیدگی‌های ناشی از دنیای رسانه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی موجب شده است تا پیام های تولید شده توسط رسانه‌ها مخاطبان آنها را دچار سردرگمی و تردید کند و بر میزان رضایت آنها از پیام‌های تولید شده اثرگذار باشد.

هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی رابطه میان سواد رسانه ای با رضایت مندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقی از اخبار شبکه های سراسری و شبکه های ماهواره ای است. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسش نامه ها، ضریب همبستگی پیرسون (اسپیرمن) و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میان سواد رسانه ای با میزان رضایت مندی مخاطبان دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق از اخبار شبکه های سراسری و ماهواره ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

 

دانلود مقاله :  رابطه بین سوادرسانه‌ای و میزان رضایت‌مندی از اخبار شبکه‌های سراسری و ماهواره‌ای

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt