رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

رسانه‌های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعیبحران یکی از واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر عصر حاضر است. به گونه‌ای که امروز جزء جدایی ناپذیر از زندگی روزمره اغلب ملت‌های جهان شده است. نگاهی هر چند گذرا به سر خط اخبار رسانه های جمعی نشان می دهد که این پدیده تا چه حد زوایای گوناگون زندگی بشر امروزی را به خود مشغول کرده است.

این مقاله به بررسی نقش تلفن‌های همراه هوشمند در کنشگری و مدیریت بحران ها از طریق رسانه های اجتماعی می پردازد. از آنجا که این نوع از رسانه ها در سال های اخیر زمینه کنشگری را بیش از سایر رسانه های جمعی فراهم آورده اند و به تعبیر کاستلز، بستری تازه ای را به نام ” ارتباط جمعی خودانگیز “ ایجاد کرده اند، کاربران این شبکه‌ها نیز، به ویژه با بهره‌مندی از تلفن‌های همراه هوشمند، امکان مدیریت بحران‌های اجتماعی را در تجربه زیسته خود به دست آورده اند.
مقاله حاضر، به منظور ارائه تحلیل مفهومی از ماهیت کنشگری در روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به شرح آثار رسانه‌های اجتماعی همگراشده در تلفن های همراه هوشمند در مدیریت بحران می پردازد.

 

دانلود مقاله: رسانه های اجتماعی و مدیریت بحران نقش تلفن های همراه هوشمند در کنشگری اجتماعی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt