سنجش تاثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربران ایرانی

سنجش تاثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربران ایرانیامروزه تلفن همراه هوشمند نقش مهمی در زندگی شهروندان پیدا کرده اند، از این رو مطالعه آثار مختلف آنها بر روابط اجتماعی افراد ضروری شده است. به طور خاص، استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایران روز به روز در حال گسترش است و آمارها نیز نشان دهنده‌ی رشد سریع آن است.

هدف این مقاله سنجش تأثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند روی سبک زندگی افراد است. در حال حاضر استفاده از تلفن همراه هوشمند در ایران رو به افزایش است و این افزایش می تواند به تغییر در سبک زندگی افراد منجر شود. برای آزمون این فرضیه، از مفهوم سبک زندگی که توسط بوردیو ارائه شده است، استفاده کردیم. سبک زندگی در این معنا با متغیرهای مصرف فرهنگی و فعالیت های اوقات فراغت سنجیده می شود.

دانلود مقاله:  سنجش تاثیر استفاده از تلفن همراه هوشمند بر سبک زندگی کاربران ایرانی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt