فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌ها

فرایند تصمیم‌گیری در بحران و نقش رسانه‌هاتعداد و پیچیدگی مسائل و پدیده ها، تاثیرات گوناگونی بر درک هویت، نقش ها و روابط بین آنها دارد. نگاه ساده به یک موضوع و پدیده،‌هویت محدود و نقش های کم رنگ برای آن قابل تصور می سازد، اما هر چه اطلاعات و تحلیل درباره آن پدیده و سایر پدیده ها افزایش می یابد هویت ها پیچیده تر و نقش ها متراکم تر می شود.

بحران‌ها با وجود گونه‌های مختلف، از برخی ویژگی‌های مشترک مانند زمان کوتاه برای تصمیم‌گیری و فشار بسیار در زمان اندک برخوردارند. فرایند تصمیم‌گیری فرایندی است که طی آن، برای حل یک یا چند مسئله مشخص، گزینه‌هایی طرح و مطلوب ترین آنها با ارزیابی های گوناگون انتخاب می شود. تصمیم گیری در شرایط بحرانی از حساسیت و احتمال خطر بالاتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است. شرایط خاص بحرانی گاه به خودداری از تصمیم گیری منجر می شود و این در صورتی که به عمد و آگاهانه باشد، خود یک تصمیم شمرده می شود. در یک نظام بحران زده، رسانه ها می توانند در فرایند تصمیم گیری نقش های مثبت یا منفی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عهده بگیرند.

 

دانلود مقاله:  فرایند تصمیم گیری در بحران و نقش رسانه ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt