مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی

مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتیدخالت افراد متعدد در تهیه و نشر مطبوعات و تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی، باعث پیچیدگی موضوع مسئولیت کیفری در حقوق ایران شده است.
نویسنده، خبرنگار، مدیر مسئول، صاحب امتیاز و سردبیر از جمله مهم ترین اعضای مطبوعاتی اند که در قانون مطبوعات به طور جداگانه دارای مسئولیت هایی هستند.

این مقاله بر آن است که ضمن تبیین نظریه‌های مطرح در قلمرو مسئولیت کیفری، نحوه توزیع این مسئولیت را با تأکید بر مدیر مسئول و نویسنده در قوانین مطبوعاتی ایران از گذشته تا حال و نیز تطبیق نظریات در هر دوره تاریخی را بررسی کند و بر این فرض استوار است که قانون مطبوعات ایران در شناخت مسئولیت کیفری به طور شفاف از یک نظریه واحد، تبعیت نمی کند و مسئولیت مرتکبین جرائم مطبوعاتی را با پیچیدگی مواجه ساخته است.

 

دانلود مقاله: مسئولیت کیفری نویسنده و مدیرمسئول در قلمرو جرائم مطبوعاتی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt