سیاستگذاری سواد رسانه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه

سیاستگذاری سواد رسانه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانهیکی از مقولات پراهمیت در نظام حکمرانی که مورد توجه مسئولان و سیاستگذاران عمومی قرار دارد،‌حوزه رسانه است. با توجه به تاثیر گذاری و نقش رسانه ها در مدیریت افکار عمومی و هدایتگری اجتماعی،‌یکی از مباحث متاخر مطرح شده در محافل علمی و مراکز مطالعات راهبردی ،‌موضوع سواد رسانه ای است.

ارتقای سطح سواد رسانه‌ای از عوامل کلیدی در نحوه استفاده از ابزار رسانه است که در سیاستگذاری‌های معطوف به توسعه رسانه‌ای جزء ملزومات اساسی قلمداد می‌شود و بسیار اهمیت دارد. آثار ناشی از ضعف در سواد رسانه‌ای در عرصه‌های فرهنگی و تربیتی آحاد جامعه، از حساسیت بالایی برخوردار است و از این حیث، پژوهش به منظور شناخت آینده این حوزه و سیاستگذاری‌های مبتنی بر این شناخت بسیار ضرورت دارد.

 

دانلود مقاله: سیاستگذاری سواد رسانه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده پژوهانه

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt