شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش روحضور انسان در شاهراه‌های ارتباطی و دسترسی به امکانات جامعه اطلاعاتی، هویت‌های سنتی را با دشواری و چالش‌های عمده‌ای روبه رو ساخته است. یکی از این شاهراه‌ها، کش از اقبال زیادی در جامعه امروزی برخوردار است، شبکه‌های اجتماعی است.

ظهور فنّاوری‌های نوین؛ بویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تعاملات انسانی را دستخوش تحولی بنیادی کرده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ضمن شناسایی ابعاد فعالیت گروه‌های قومی در شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهایی که استفاده از این شبکه‌ها می تواند برای هویت و امنیت ملی به دنبال داشته باشد، بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با ۲۰ نفر از صاحبنظران حوزه قومیت و رسانه جمع آوری شده است.

 

دانلود مقاله: شبکه های اجتماعی مجازی و قومیت؛ فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt