طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطیصنعت رسانه معمولا به دلیل دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک سو و توسعه فناوری ها از سوی دیگر همواره در معرض تغییر بوده است. از آنجا که رسانه خود را موظف به هماهنگ شدن با جامعه و بازتاب نیازهای آن می داند، این تغییرات سبب تحولاتی در ماموریت ها و رسالت های رسانه ها می شود.

مقاله حاضر تأثیرات فناوری‌های نوین ارتباطی بر مدیریت رسانه را با روش اسنادی مورد بررسی قرار داده است. پنج خصوصیت دیجیتالی شدن محتوا، تعاملی بودن، شخصی‌سازی، آنی بودن و مستقیم بودن به عنوان ویژگی‌هایی شناسایی شدند که متأثر از فناوری‌های نوین به میزان متفاوتی در هر یک از رسانه‌ها ایجاد می شوند. سپس با عطف توجه به مدیریت رسانه ملی، مدلی برای تعامل مدیریت رسانه ملی با تحولات ناشی از فناوری‌های جدید پیشنهاد گردید که در آن آمیخته رسانه‌ای شامل رسانه‌های همگانی همچون تلویزیون، رادیو و رسانه‌های نوین مانند اینترنت و تلفن همراه، که برای چهار نوع متفاوت مخاطب یعنی مخاطب انبوه، مخاطب انبوه محدود با نیاز به دسترسی به رسانه سیال، مخاطب خاص با نیاز به اطلاعات شخصی شده و سرانجام مخاطب مشخص با نیاز به دسترسی دائم، همراه با چهار نوع محتوا یعنی محتوای همگانی، محتوای کاربر ساخته، محتوای قطعه قطعه و محتوای پیشتاز در نظر گرفته شده است که هر یک از آنها توسط بخشی از آمیخته رسانه‌ای مورد توجه قرار می گیرند. سر انجام سیاست‌های کلان رسانه و نیز سودآوری اقتصادی، کلیت تعامل را تحت تأثیر قرار می‌دهند تا مدیریت رسانه منطبق با الزامات ناشی از فناوری های نوین اجرا شود.

 

دانلود مقاله:  طراحی مدل تعاملی مدیریت رسانه و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt