نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از بحران‌ها

نقش رسانه‌های جمعی در پیشگیری از بحران‌هاامروزه با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، رسانه‌ها قادرند وقایع دنیای پیرامون را لحظه به لحظه به سراسر جهان مخابره کنند. طبیعی است اتفاقات و حوادثی که در داخل و اطراف کشورها روی می دهد، برای آگاه سازی مخاطبان بسیار اهمیت دارد.

عصر حاضر که دوران انفجار اطلاعات و شکوفایی دانش و گسترش رسانه‌های جمعی نام گرفته، آبستن حوادث و اتفاقات بی شمار است. گسترش فناوری، تأثیر ارتباطات و به کارگیری انواع سیستم‌های هوشمند، فضایی بحرانی را بر شرایط زیست محیطی جامعه جهانی حاکم ساخته است. رسانه‌ها با نقش و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند، موظفند هر لحظه، افکار عمومی جهان را از شرایط حاکم بر دنیای پیرامون و اثرات بحران‌های اجتماعی ناخواسته آگاه کنند. در مقاله حاضر سعی شده است ضمن مروری بر ادبیات بحران و رسانه و استفاده از نظریه های علوم ارتباطات و اظهارنظر دانشمندان مربوط، آثار مخرب بحران بر سایر بخش های کشور مورد بررسی قرار گیرد .

 

دانلود مقاله:  نقش رسانه های جمعی در پیشگیری از بحران ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt