اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش آموزان در شهر کرمان

اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش آموزان در شهر کرماندر عصر کنونی، رسانه‌ها و بویژه رسانه‌های تعاملی، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده‌اند. این رسانه‌ها در میان نوجوانان و جوانان، جذابیت خاصی دارند، چنان که زندگی بسیاری از این گروه سنی با فناوری‌های نوین ارتباطی گره خورده است.

برای زیستن در جهان کنونی به سواد رسانه‌ای نیاز داریم. با توجه به اهمیت سواد رسانه‌ای، کشورهای مختلف، آموزش های لازم را از مدارس آغاز کرده اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر دانش آموزان شهر کرمان بررسی شده است.
بر اساس نتایج،  میانگین نمره دانش آموزان گروه آزمایش در توانایی های سواد رسانه ای یعنی، توانایی استفاده از رسانه، تجزیه و تحلیل، تولید و ارسال پیام های رسانه ای و تفکر انتقادی نیز پس از اجرای دوره آزمایشی به طور معناداری افزایش یافت. از این رو می توان گفت که آموزش سواد رسانه ای بر میزان و سطح توانایی های مرتبط با سواد رسانه ای در دانش آموزان مؤثر است و توسعه آن در مدارس ضرورت دارد.

 

دانلود مقاله: اثربخشی آموزش سواد رسانه‌ای بر دانش آموزان

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt