بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه ها

بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه هافنّاوری های ارتباطی جدید و بزرگراه های اطلاعاتی آن بویژه، شبکه‌های اجتماعی، منجر به تحول در شدت و میزان ارتباط انسان‌ها در اقصا نقاط جهان شده اند و تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان‌ها با یکدیگر ایجاد کرده‌اند.

فنّاوری‌های ارتباطی نوین بویژه شبکه‌های اجتماعی در اقصا نقاط جهان، تحولی کیفی در نحوه ارتباط انسان‌ها با یکدیگر ایجاد کرده‌اند. پژوهش حاضر در پی آن است که عوامل مؤثر بر گرایش  و جذب مخاطبان شبکه‌های اجتماعی فیس بوک و توییتر را بررسی کند. در این  پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است و ۳۶۰ نفر از کاربران این شبکه‌ها (فیس بوک و توییتر)به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده اند. یافته‌ها بیانگر این است که عواملی مانند تسهیم اطلاعات و آزادی در ارتباط و جریان آزاد اطلاعات در شبکه‌های فیس‌بوک و توییتر در گرایش به این شبکه‌ها تأثیر دارد.

 

دانلود مقاله: بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه ها

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt