تاثیر فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر«قطب خبری» شدن تلویزیون در جامعه

تاثیر فناوری‌های نوین رسانه‌ای بر«قطب خبری» شدن تلویزیون در جامعهیکی از وظایف مهم رسانه‌ها، انتشار جریان رویدادهای اجتماعی است. اساسا رسانه‌ها با انتشار خبر تولد می‌یابند. تلویزیون نیز از این خصیصه به دور نیست و مهم‌ترین وظیفه خود را انتشار اخبار می داند، زیرا «خبر»، در ایجاد آگاهی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که از ضرورت‌های حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می روند، نقش عمده ای ایفا می کند.

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به عنوان مهم‌ترین سازمان رسانه‌ای کشور، در سال ۱۳۸۳ با تصویب سند افق رسانه، راهبردهای خود را برای یک دوره ده ساله تدوین کرد. در این سند حوزه‌های مختلف از جمله «خبر» و «فنی» مورد توجه قرار گرفته‌اند و تأکید شده است با بهره گیری از فناوری‌های نوین رسانه‌ای، الگوی تولید و پخش خبر تغییر یابد. در این مقاله راهبردهای سند در حوزه خبر، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر کسب موفقیت تلویزیون (سیمای جمهوری اسلامی) به عنوان قطب خبر رسانی در کشور بوده است.

 

دانلود مقاله : تاثیر فناوری‌های نوین رسانه ای بر«قطب خبری» شدن تلویزیون در جامعه

 

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt