تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین نسلی

تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین نسلیهدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای و میزان همگرایی ارزشی بین نسلی بوده است. نظام ارزش‌های اجتماعی هر جامعه، محصول فرایندهای اجتماعی و تاریخی آن جامعه و نتیجه تعاملات افراد با محیط اجتماعی است که از شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظایر آن تأثیر می‌پذیرد.

در دنیای امروز رسانه‌های جمعی بویژه شبکه‌های تلویزیونی، به عنوان یکی از مهمترین منابع تولید، بازتولید و توزیع معرفت، نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین بهره‌مندی از  تلویزیون‌های ماهوارهای و همگرایی ارزشی بین نسلی در بین جوانان و میانسالان مورد بررسی قرار گیرد.

 

دانلود مقاله: تلویزیون‌های ماهواره‌ای و همگرایی ارزشی بین نسلی

 

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt