مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران

مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهرانامروزه با گسترش رسانه ها بر اهمیت و ضریب نفوذ آنها در جامعه افزوده شده است. این گسترش که البته به مدد پیشرفت فناوری های ارتباطی امکان پذیر شده است . هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی قابل ملاحظه است.

مقاله حاضر به بررسی ترس از جرم و اثر مصرف رسانه‌ای بر آن می پردازد.چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریه کاشت گریٹر است که به طور خلاصه عنوان می کند؛ تماشای پیشتر تلویزیون به ترس بیشتر افراد از جرم می انجامد. نتایج حاکی از آن است در حالی که مصرف رسانه ای به طور کلی، با ترس از جرم رابطه نداشته؛ مصرف رسانه‌های جدید ( اینترنت ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی) با ترس از جرم، مرتبط بوده است. همچنین پیگیری اخبار جرم از رسانه ها به طور معناداری با ترس از جرم ارتباط داشته است؛ هرچند این روابط به صورت غیر خطی و ضعیف است. علاوه بر این، در حالی که پیگیری اخبار جرم از رسانه ها به افزایش ترس از جرایم جانی منجر نمی شود، به طور معناداری ترس از جرایم مالی را افزایش می دهد.

 

دانلود مقاله : مصرف رسانه‌ای و ترس از جرم در شهر تهران

ff

سلامدفتر مطالعات و  برنامه ریزی رسانه cjt